Användarvillkor för Arbetssökande

Senast uppdaterad: 2018-04-27
 1. Allmänt
  1. Uptrail AB, org.nr 556990-8824 (”Uptrail”) tillhandahåller en webbaserad tjänst för mobil jobbannonsering (”Tjänsten”). Genom Tjänsten agerar Uptrail som en mellanhand mellan arbetsgivare och arbetssökande och ger dig som användare möjlighet att skicka in ansökningar på publicerade platsannonser. Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Uptrail och dig som användare (”du”, ”dig” eller ”Användaren”) när du registrerar en användarprofil på Uptrails hemsida eller annars använder Tjänsten genom att skicka in en ansökan avseende en utannonserad tjänst. För att använda Tjänsten måste du ha fyllt 18 år.
  2. Genom att skapa ett konto eller använda Tjänsten godkänner och accepterar du som Användare Villkoren och bekräftar att du har läst och tagit del av Uptrails integritetspolicy.
 2. Tjänsten
  1. Genom Tjänsten kan du som Användare söka utannonserade jobb enkelt och smidigt utan att behöva skicka in något CV eller personligt brev. Det är kostnadsfritt att skapa ett användarkonto och söka en utannonserad tjänst.
  2. I anslutning till en publicerad platsannons har det rekryterande företaget upprättat ett antal frågor som du som Användare uppmanas besvara för att söka den utannonserade tjänsten. Om du besvarar frågorna och väljer att skicka in ansökan så skickas ansökan direkt till företaget som är ansvarigt för rekryteringen. All vidare kontakt, eventuella intervjuer och en eventuell anställning sköts av det rekryterande företaget.
  3. Uptrail agerar alltså endast som en mellanhand mellan dig som Användare och det rekryterande företaget. Uptrail har ingen roll i den fortsatta rekryteringsprocessen eller tilldelningen av eventuella tjänster. Uptrail tar inget ansvar för riktigheten, kvaliteten, säkerheten eller lagligheten av de arbeten som annonseras genom publicerade platsannonser.
  4. När du som Användare söker en utannonserad tjänst kommer det rekryterande företaget behandla din ansökan och dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Det rekryterande företaget är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av dina personuppgifter och företagets vid var tid gällande integritetspolicy gäller för sådan behandling. Uptrail tar inget ansvar för det rekryterande företagets behandling av Användarens personuppgifter. Uptrail är emellertid personuppgiftsansvarig för dina uppgifter som Uptrail behandlar för sitt eget ändmål. Hur och varför Uptrail behandlar dina personuppgifter beskrivs närmare i Integritetspolicyn, som du ombeds godkänna i samband med att du registrerar ett konto hos oss (se länk ovan).
 3. Registrering av konto
  1. För att du som Användare ska kunna ta del av Tjänsten krävs att du godkänner Villkoren och registrerar ett användarkonto. Ett användarkonto kan registreras genom Uptrails hemsida. Om du söker en utannonserad tjänst skapas ett användarkonto automatiskt.
  2. Du kan när som helst meddela oss att du önskar avsluta ditt användarkonto. Uptrail kommer då att radera eller avidentifiera samtliga personuppgifter avseende användaren kopplade till kontot.
  3. Om du som Användare skapar ett användarkonto ansvarar du för att all information om dig vid registrering av kontot är komplett och korrekt samt åtar dig att vid var tid tillse att uppgifterna är aktuella och uppdaterade. Du ansvarar för allt användande via kontot och förbinder sig att hålla inloggningsuppgifter och lösenord skyddade och oåtkomliga för tredje part.
 4. Villkor för ansökningar
  1. Användaren får inte söka en utannonserad tjänst i ett annat namn än sitt eget.
  2. En ansökan får inte innehålla felaktig, oriktig eller missvisande information.
  3. Användaren ansvarar själv för innehållet i de ansökningar som Användaren upprättar och skickar in inom ramen för Tjänsten.
  4. Uptrail har rätt att dra in Tjänsten och stänga ner Användarens användarkonto om Användaren bryter mot någon del av Villkoren eller svensk eller europeisk lag.
 5. Äganderätt och upphovsrätt
  1. Samtliga immateriella rättigheter och tillgångar som omfattas av och ingår i Tjänsten, och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av denna såsom programvara, utformning av gränssnitt, och systemarkitektur och design tillhör Uptrail eller dess licensgivare och får inte användas av Användaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i Tjänsten, eller som uttryckligen anges i Villkoren.
  2. Uptrail har rätt att använda all information som registreras, tillförs och används i Tjänsten på det sätt som Uptrail önskar, med undantag för personuppgifter som behandlas av Uptrail i enlighet med lag och Uptrails integritetspolicy. Uptrail har således fulla rättigheter till det material och den information som laddas upp i och anges i Tjänsten.
  3. Med undantag för personuppgifter, ger Användaren Uptrail härmed tillåtelse att för obegränsad tid lagra den information som Användaren laddat upp i Tjänsten.
 6. Tredjepartsapplikationer
  1. Vissa delar av Tjänsten kan vara integrerade med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter i syfte att göra inloggning, innehåll, och tjänster tillgängliga för dig som Användare (t.ex. LinkedIn). Dessa tredjepartsapplikationer kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer och Användarens användning av dessa tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Uptrail står inte bakom och ansvarar inte för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation.
 7. Ansvarsbegränsning och garantifriskrivning
  1. Uptrail har för avsikt att Tjänsten ska uppfylla en hög tillgänglighet och funktionalitet. Uptrail kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten avseende information som finns presenterad i Tjänsten. Uptrail bär inget ansvar för fel eller brister i Tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet eller felaktigheter eller brister i informationen.
  2. Tjänsten tillgängliggörs utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till garantier för fullständighet, riktighet, lämplighet eller icke-intrång.
  3. Under inga omständigheter är Uptrail eller dess underleverantörer ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller skador av något slag som följer av Användarens användning eller tillgång till Tjänsten, inklusive utebliven vinst eller liknande, oavsett om de bygger på avtalsbrott, kränkning (inklusive försumlighet), produktansvar eller annat.
 8. Ändring av villkor eller tjänsten
  1. Uptrail har rätt att ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Vid väsentliga ändringar kommer Uptrail meddela Användaren om ändringarna genom att visa ett tydligt meddelande i anslutning till Användarens användarkonto. Användarens fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har införts utgör ett godkännande av ändringarna.
 9. Övrigt
  1. Uptrail har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Uptrail har vidare rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av vad som framgår av dessa Villkor.
  2. Tvist med anledning av Villkoren eller Användarens användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024