Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2018-04-27
 1. Allmänt
  1. Den här integritetspolicyn beskriver hur Uptrail AB, org.nr. 556990-8824, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm (”Uptrail”) samlar in och behandlar dina personuppgifter.
  2. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du surfar på vår webbsida och när du använder våra tjänster samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.
  3. Uptrail är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 2. Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
  1. Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person, till exempel ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress (”Personuppgifter”).
  2. Uptrail samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du besöker vår webbplats: (i). Information om hur just du använder vår webbsida; och (ii). teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder samt operativsystem, browsertyp och allmän geografisk platsdata.
  3. Uptrail samlar in och behandlar ditt namn och din e-postadress om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller skapar en bevakning för en viss tjänst.
  4. Om du väljer att skapa ett användarkonto på vår webbsida ber vi dig att ange namn, e-postadress och telefonnummer. Om du skapar ett användarkonto i egenskap av en representant för ett företag ber vi dig också ange namnet på företaget du representerar.
  5. Om du väljer att skicka in en ansökan avseende en utannonserad tjänst på vår webbsida skapas ett användarkonto automatiskt om du inte redan har ett. Vi ber dig då att ange namn, e-postadress och telefonnummer. I anslutning till en publicerad platsannons har det rekryterande företaget upprättat ett antal frågor som du uppmanas besvara för att söka den utannonserade tjänsten. Beroende på den information du tillhandahåller i dina svar kan vi till exempel komma att behandla uppgifter om din arbetslivserfarenhet och dina personliga preferenser och synpunkter. Du väljer alltid själv vilken information du väljer att uppge om dig själv och vi respekterar ditt val att inte besvara en eller flera frågor. Om du besvarar frågorna och väljer att skicka in ansökan så kommer Uptrail att behandla de uppgifter som du angett i dina svar. Ansökan skickas också direkt till företaget som är ansvarigt för rekryteringen. För de uppgifter som lämnas i specifika ansökningar är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering av dina personuppgifter.
  6. Uptrail samlar också in sådana personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du kontaktar oss genom till exempel e-post såsom namn, e-postadress, telefonnummer och annan information om dig själv som du uppger.
 3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
  1. Uptrail behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: (i). för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida; (ii). för att analysera hur du använder vår webbsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla webbsidan; (iii). för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar i enlighet med våra allmänna villkor – till exempel för att möjliggöra publicering av platsannonser för arbetsgivare och ge arbetssökande möjlighet att skicka in ansökningar på publicerade platsannonser; (iv). för att skicka ut nyhetsbrev eller annan kommunikation till dig som du har efterfrågat; (v). för att skicka ut nyhetsuppdateringar om tjänster som kan vara intressanta för dig om du tidigare har skickat in en ansökan avseende en utannonserad tjänst; (vi). för att marknadsföra Uptrail och våra samarbetspartners platsannonser; (vii). för att kunna svara på frågor som du har ställt till oss; och (viii). för att kunna uppfylla krav enligt lag.
 4. Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter
  1. Uptrail behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder. Berättigat intresse
  2. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter såsom teknisk data och IP-adress när du surfar på vår webbsida är att behandlingen är nödvändig för Uptrails berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra vår webbsida. När du söker en utannonserad tjänst kommer Uptrail behandla dina personuppgifter för att skicka nyhetsuppdateringar om andra tjänster du kan vara intresserad av. Sådan behandling sker för att den är nödvändig för Uptrails berättigade intresse av att marknadsföra vår tjänst. När du kontaktar oss och ställer frågor till oss behandlar vi också dina Personuppgifter baserat på Uptrails berättigade intresse av att ge dig sådan information som du har efterfrågat. Avtal
  3. För att du som arbetssökande ska kunna skapa ett användarkonto hos oss eller skicka in en ansökan avseende en ledig tjänst måste du godkänna våra allmänna villkor. Detsamma gäller för företagsrepresentanter som skapar ett företagskonto för en arbetsgivares räkning. För att Uptrail ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt våra allmänna villkor och tillhandahålla dig den tjänst du har efterfrågat är det nödvändigt för oss att behandla dina Personuppgifter. Samtycke
  4. Uptrails behandling av dina Personuppgifter baseras på ditt samtycke när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller begär att få uppdateringar avseende en viss tjänst. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling genom att klicka på ”avprenumerera”-länken i nyhetsbrevet eller utskicket eller genom att kontakta oss.
  5. Du kommer aldrig vara tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning.
  6. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ är du införstådd med att du därigenom samtycker till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna integritetspolicy. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling genom att kontakta oss. För kontakinformation, se nedan under punkten 10. Rättslig skyldighet
  7. Uptrail kan komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla krav enligt lag eller myndighetskrav. Den lagliga grunden för sådan behandling är att den är nödvändig för att Uptrail ska kunna uppfylla lagkrav som åligger oss.
 5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  1. Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.
  2. Sådana personuppgifter du lämnar för att skapa ett användarkonto hos Uptrail sparas så länge du väljer att använda Uptrail. Väljer du att avsluta ditt konto kommer Uptrail att radera eller avidentifiera samtliga personuppgifter kopplade till kontot. Om du har varit inaktiv och inte har använt Uptrail eller ditt användarkonto under två års tid kommer Uptrail automatiskt att radera ditt konto.
  3. En inskickad arbetsansökan behandlas av Uptrail till dess det rekryterande företaget har avslutat den aktuella rekryteringsprocessen. Det rekryterande företaget, i egenskap av personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som behandlas i ansökan, kan dock komma att behandla ansökan under en längre period i enlighet med det rekryterande företagets egen integritetspolicy.
 6. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?
  1. Uptrail kommer inte sälja eller låna ut dina Personuppgifter till utomstående aktörer. Uptrail kan dock komma att dela dina Personuppgifter med sådana samarbetsparterns som vi engagerar för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Sådana samarbetspartners kan få tillgång till dina Personuppgifter när de utför tjänster åt oss i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter enligt punkten 3 ovan, men de får aldrig använda dina Personuppgifter för något annat ändamål.
  2. Om du skickar in en ansökan avseende en ledig tjänst kommer ansökan, inkluderat dina personuppgifter, överföras till den rekryterande arbetsgivaren samt dennes eventuella samarbetspartners och leverantörer.
  3. Uptrail kommer inte föra över dina Personuppgifter till något land utanför EU/EES.
  4. Personuppgifter kan lämnas ut av Uptrail om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.
 7. Skyddet av dina personuppgifter
  1. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina Personuppgifter till oss. Uptrail har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Uptrail sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Uptrail säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.
 8. Dina rättigheter
  1. Tillgång, ändringar och tillägg Du har alltid rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dessa Personuppgifter. Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller uppdatera dina Personuppgifter. Begränsning, radering och dataportabilitet
  2. Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be Uptrail begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Invändningar
  3. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning (se ovan under punkten 4.2). Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Förfrågningar och klagomål
  4. Tveka inte att kontakta Uptrail om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 10).
  5. Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående Uptrails behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.
 9. Cookies m.m.
  1. Uptrail och våra samarbetspartners använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats www.uptrail.com. Genom att använda cookies och liknande tekniker kan vi förbättra webbplatsen, marknadsföra vår tjänst och våra samarbetspartners platsannonser samt ge dig som användare en bättre och mer personlig service när du använder vår webbplats. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker, läs gärna vår cookie-policy.
 10. Kontaktinformation
  1. Du kan kontakta oss genom att skicka brev till: Uptrail AB, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm eller mejla oss på: hello@uptrail.com.

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024